Regulamin sklepu internetowego

 

 • 1 Postanowienia wstępne

 

 1. Sklep internetowy ROJBERSZOP.PL  dostępny pod adresem internetowym  http://rojberszop.pl/ prowadzony jest przez  Kołodziejczyk Design,  prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Kołodziejczyk Design Milena Kołodziejczyk, Gabriela Narutowicza 33, 64-100 Leszno,  wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Właściwego ds. Gospodarki;

 NIP  697 132 65 81 

REGON  361609371

 

 1.  Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do  Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu          internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na  odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

 • 2 Definicje

 

 1. Konsument​- osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. wersja dla​ ​spółek z o.o. i spółek akcyjnych
 2. ​Sprzedawca ​- osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kołodziejczyk Design Milena Kołodziejczyk, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności   Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Właściwego ds. Gospodarki, NIP 697 132 65 81, REGON 361609371
 3. Klient ​- każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca ​- osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep ​- sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym http://rojberszop.pl/
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub   większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy           włącznie.
 7. Regulamin ​- niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie ​- oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu  lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez  Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10.Formularz rejestracji ​- formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11.Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiając złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka raz          określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12.Koszyk ​– element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez  Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13.Produkt ​- dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 14.Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę         Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie             usług i umowę o dzieło.

 

 • 3 Kontakt ze Sklepem

 

 1. Adres Sprzedawcy: Kołodziejczyk Design, Milena Kołodziejczyk, ul: Gołębia 2b, 64-100 Leszno
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: milena@kolodziejczykdesign.com
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 694 527 898
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:

SANTANDER BANK 08 1090 1245 0000 0001 3075 4756

 1. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 2. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 1100 – 1700

 

 

 • 4 Wymagania techniczne

 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 a). urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,

b). aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c).  włączona obsługa plików cookies,

 

 • 5 Informacje ogólne

 

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez    podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację  Zamówienia bez zakładania Konta. 
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o  której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia. W tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport,  dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w   opisie Produktu.

 

 

 • 6 Zakładanie Konta w Sklepie

 

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji .
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się po przez podanie loginu i hasła ustanowionych w             Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

 • 7 Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia należy: 

 1. zalogować się do Sklepu ​(opcjonalnie)​;
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” ​(lub równoznaczny)​;
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli te są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

 

 • 8 Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

 a). Przesyłka inpost,
b). Przesyłka kurierska, kurier DPD
c). Odbiór osobisty dostępny pod adresem sklepu :

Kołodziejczyk Design
Gabriela Narutowicza 33,
64-100 Leszno

 

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a). Płatność przy odbiorze w butiku ( przy czym zamówienie będzie oczekiwało na odbiór max. 3 dni robocze)
b). Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
c). Płatności elektroniczne
d). Płatność kartą płatniczą.

 1. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.
 • 9 Wykonanie umowy sprzedaży
 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w  Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej   oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta          powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a          Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:

a). płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą;

Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia            zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

b). płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać          płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

 1. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 2. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. Klient ma możliwość w przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy żądania dostarczenia Produktów częściami, lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 3. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a). W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 1. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.
 2. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

 

 • 10 Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy  wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 6. Oświadczenie może być wysłane drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na

adres e-mail Sprzedawcy  lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na           formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz  załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

 1. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta  adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 2. Skutki odstąpienia od Umowy:

 a). W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za            niezawartą.

b). W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi   niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia  Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w  tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z  wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły  sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

c). Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument  wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

d). Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania  Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

e). Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym         Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował   Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument          odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

f). Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu   Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym  trybie odesłany.

 g). Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające  z  korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru,  cech i funkcjonowania Produktu.

 

 

 

 • 11 Reklamacja i gwarancja

 

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli   Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. 
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie  Klienta uznał za uzasadnione. 
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

 

 • 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz        zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach            internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji      społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,        Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami        internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:      http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a). Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu          konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o  rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą. 

b). Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji          Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia15grudnia2000r. o Inspekcji Handlowej  (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania  mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. 

c). Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych  należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie       Konsumentów Polskich).

 

 • 13 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a). W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy  przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu       przesyłki na zlecenie Administratora. b). W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności           elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. 

 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 

 

 • 14 Postanowienia końcowe

 

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności dostaw- w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej  zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej  z 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy            internetowej ODR dostępnej pod adresem: ​http://ec.europa.eu/consumers/odr/​.